Japan - AJMorgan

Meiji Shrine, Shinjuku, Tokyo

2011JapanMeiji ShrineShinjukuTokyo