Japan - AJMorgan

Lantern, Meiji Shrine, Tokyo, Japan

2011JapanMeiji ShrineShinjukuTokyo